Strach z vý­šek a okna v osmém pa­t­ře? Výš­ko­vé mytí oken A SER­VI­SU LIP­KA je ře­še­ním

Čvc 11, 2017 by

Strach z vý­šek a okna v osmém pa­t­ře? Výš­ko­vé mytí oken A SER­VI­SU LIP­KA je ře­še­ním

Mám pří­šer­ný strach z vý­šek a mu­se­la jsem se asi úpl­ně zbláz­nit, když jsem sou­hla­si­la s ná­vrhem pří­te­le, ať se k němu při­stě­hu­ju do bytu v osmém pa­t­ře. Na­ko­nec jsem se to na­u­či­la zvlá­dat, z oken jsem se ne­dí­va­la a když do­šlo na je­jich mytí, tak to mu­sel zvlád­nout pří­tel. s.r.o. mytí oken Brno

Pro­blém ale byl v tom, že jsou okna v bytě ob­rov­ská a ně­ko­lik z nich je při­dě­lá­no na pev­no, nejdou otevřít, tak­že by se nej­lé­pe umý­va­la zven­ku, což je v osmém pa­t­ře do­sti ob­tíž­né. Pří­tel to ře­šil tak, že si vzal had­ru na dlou­hou ná­sa­du, při­sta­vil si k oknu šta­fle, z nich se vy­klá­něl z okna a sna­žil se skla umýt zven­ku. Co vám budu po­ví­dat, ta­ko­vé mytí ne­mě­lo žád­né skvě­lé vý­sled­ky. K tomu jsme ješ­tě já tr­nu­la, ať pří­tel ne­vy­pad­ne z okna.

Když jsme se s pří­te­lem ro­ze­šli…

Když jsme se s pří­te­lem ro­ze­šli a on se roz­ho­dl od­stě­ho­vat za svou no­vou pří­tel­ky­ní do je­jí­ho domu, zů­sta­la jsem v bytě sama. Dlou­ho jsem mytí oken ig­no­ro­va­la, ale pro­to­že to za­ča­lo být ne­ú­nos­né. Mu­se­la jsem to za­čít ře­šit. Vě­dě­la jsem, že sama ne­bu­du schop­ná se do toho pus­tit. Tak­že jsem mís­to toho shá­ně­la fir­mu pro výš­ko­vé mytí oken.

Stržení krycích folií z oken     Stržení polepů z výloh

Na­šla jsem A SER­VIS LIP­KA, s.r.o., mytí oken Brno, kte­rý na mě udě­lal dob­rý do­jem. Vi­dě­la jsem, jaké vy­ba­ve­ní pro mytí oken ve výš­kách jeho za­měst­nan­ci vy­u­ží­va­jí, a vzhle­dem k tomu, že já hod­ně dám na bez­peč­nost, tak se mi díky tomu fir­ma ihned za­lí­bi­la.

Po­mo­cí ho­ro­le­zec­ké tech­ni­ky se dali zven­ku…

Po­mo­cí ho­ro­le­zec­ké tech­ni­ky se dali zven­ku do mytí. Uvnitř to pro ně byl ješ­tě men­ší pro­blém, kaž­do­pád­ně si po­čí­na­li mno­hem lépe než já. Měli už na to svou vy­zkou­še­nou tech­ni­ku. Se kte­rou se jim po­da­ři­lo okna nejen vy­čis­tit, ale per­fekt­ně vy­leš­tit. Holt pro­fe­si­o­nál se po­zná.

Mytí prosklených balkonů     Mytí fotovoltaických panelů

Ješ­tě dlou­ho po od­cho­du pra­cov­ní­ků A SER­VI­SU okna krás­ně sví­ti­la čis­to­tou a leskem. Pří­te­li se ni­kdy ne­po­da­ři­lo ani vzdá­le­ně do­cí­lit ta­ko­vých vý­sled­ků. mytí oken Brno

Related Posts

Tags

Share This

1 Comment

  1. Alžbětka

    Je skvelé, že i u nás na Slovensku sú takéto spoľahlivé firmy. Nemusíme už viac zbytočne riskovať a umývať všetko sami.

Leave a Reply